NAGPUNGASI NGA GALAMHAN

BALAK

Nagpungasi  nga  mga  tanghaga. .

Nagmakulang  kanunay ang panahon alang  sa  akong  pagsulat niining  nagpungasi nga  tanghaga  sa  akong  galamhan. Ang  mga tinta kong maabiabihon dako  kaayog tinguha nga  mopadayag  niining mga  bidlisiw sa  kahayag  ning  akong  kasingkasing. Naghandom  nga  mapaambit  ang mga naalim  nga  mga  samad  sa  akong  pagbati niining  mamingaw  nga  palis samtang nagalingkod  ako sa   bakanan  niining  mapahiyumon nga pultahan sa  akong gamay apan  puno sa  kamahigalaon  nga payag  sa  akong   hunahuna. Gihambin  ko ang  mga kagahapon  uban  sa akong  matahom  ug  maanyag  nga  higala  nga si Rae Sayson. Akong  giampo  nga  kami  pagaaboton  pagusab  sa  among kapalaran  ug  maminaw  kami  sa among tagsatagsa ka sugilanon  ug among i-asoy  sa  tumang kamaya ang mga hudyaka  sa  among  kabatan-on. Pagkaanindot ug pagkamagagahom ni  Bathala. .nga  bisan  sa  kainosinte sa  among  duha  ka  mga  kalag sa  among  kagahapon, apan iyang  gigiyahan ang among  mga  panaw ning  kinabuhi ug nakat-on  kami  pagsayaw  sa  mga maanindot nga huni sa among paglakbay ning matanghaga nga kalibutan uban  sa  mga sungog sa kapalaran. Gihimo  kami Niyang maisog  sa  among  panglakaton  uban  sa  hugot  nga patuo  nga walay  hakna  sa  ugma nga  among  pagadumilian uban sa  gahom  sa  Himaya  nga  anaa  naglukop  sa  among mga  dughan. Ania kami gustong  ablihan ang  mga  nagpungasi  nga  mga  tanghaga  ning  among  galamhan ngadto  sa  mga  kasingkasing  nga  gustong  maminaw  sa  among  mga  pulong.

(C)Helen Sarita 9/10/16

Comments

Popular posts from this blog

FANTASY OF A LOVELY HEART

COLORFUL FEATHERS

PAINS WILL BE BLOWN BY THE WIND